دانلود مقاله میدان های الکترومغناطیسی از سری مقالات برق و الکترونیک با 37 صفحه و فرمت اجرایی Word

میدان های الکترومغناطیسی را برای این ساعت از سایت
دانلود مقاله تدارک دیده ایم. مطالب مهمی که در این مقاله آمده است به صورت زیر می باشد :

در ابتدا طیف وابسته به نیروی مغناطیسی توضیح داده شده است.
الکترون در میدان های الکتریکی و میدانهای
الکترومغناطیسی موضوع بعدی است که به آن اشاره شده است.
در ادامه پیرامون منفعل شدن بارهای الکتریکی مطالبی بیان شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این مقاله دیده می شود امواج مغناطیسی می باشد
و چندین موضوع دیگر … .
آشنایی با میدان های الکترومغناطیسی

چنانچه مولدهای میدان الکتریکی و مغناطیسی خود تابعی از زمان باشند،
میدان های ایجاد شده نیز تابعی از زمان خواهند بود. این وضعیت در شرایطی
به وجود می آید که بارهای الکتریکی با سرعتی غیر یکنواخت و به بیانی دیگر،
دارای حرکتی شتاب دار باشند. قوانین حاکم بر میدان های متغیر با زمان را می
توان با استفاده از روابط تجربی خاص این میدان ها به دست آورد.
مهم ترین قانون تجربی در این زمینه قانون القاء فاراده است.

بر اساس این قانون تجربی، میدان های الکترومغناطیسی متغیر
با زمان تولید نیروی محرکه الکتریکی در مسیر بسته می کند.
مقدار نیروی محرکه، که همان ولتاژ القاء شده در مسیر است،

برابر منفی نرخ تغییرات شار مغناطیسی گذرنده از سطح محدود به مسیر بسته است.

شار هر میدان برداری کمیتی انتگرالی است و به مفهوم تعداد
خطوط میدانی است که از سطحی خاص می گذرد. ولتاژ القاء شده
در مسیر توسط دو عامل ایجاد می شود. بخش اول رابطه تغییرات
زمانی شار مغناطیسی روی سطح ثابت است. بخش دوم با فرض
آن است که سطح مشخص با سرعت در میدان مغناطیسی در حال حرکت باشد.

معادله کرل ماکسول یکی از معادلات اساسی میدان های
الکترومغناطیسی است. نتایج مهمی که از بررسی فوق می توان در نظر گرفت به شرح زیر است :

میدان های الکترومغناطیسی، میدان های الکتریکی

و مغناطیسی متغیر با زمان می باشند که با هم پیوند دارند.
میدان های الکتریکی متغیر با زمان می تواند از میدان
مغناطیسی متغیر با زمان به وجود آید.
برخلاف میدان الکتریکی ساکن، میدان الکتریکی متغیر با زمان غیر ایستا است.
حرکت بار الکتریکی بر روی هر مسیر بسته به انرژی دارد.

میدان های ساکن حالت خاصی از میدان های متغیر با
زمان هستند و معادلاتی که برای حالت متغیر با زمان نوشته می شوند، باید حالت خاص میدان های ساکن را نیز بیان کنند.
میدان مغناطیسی ساکن

میدان مغناطیسی ساکن ناشی از حرکت یکنواخت یا
بدون شتاب بارهای الکتریکی است. به عبارت ساده ت
ر جریان الکتریکی مستقیم، مولد این نوع میدان است.
خصوصیات میدان مغناطیسی ساکن به ترتیب در دو رابطه
دیورژانس و کرل به صورت نقطه ای و انتگرالی خلاصه می شوند.

شار خالص مغناطیسی هر سطح بسته صفر است و

می توان گفت به همان تعداد خطوط میدان که از یک
سمت وارد سطح بسته می شوند، به همان تعداد از
سمت دیگر آن خارج می شوند. رابطه میدان مغناطیسی
ساکن و مولد آن، چگالی حجمی جریان را نشان می دهد
که در واقع بیان قانون مداری آمپر است. بر اساس این قانون انتگرال شدت میدان مغناطیسی
حول هر مسیر بسته خطی، مساوی جریان احاطه شده توسط مسیر است.

خصوصیات میدان مغناطیسی ساکن به شرح زیر خلاصه می شود :

خطوط میدان مغناطیسی، خطوطی بسته هستند که جریان الکتریکی را احاطه می کنند.
میدان مغناطیسی ساکن میدانی سلونوئیدی است.
در طبیعت بار مغناطیسی به عنوان مولد میدان مغناطیسی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *Language