کاربرد مولدهای جریان مستقیم

از مولدهای جریان مستقیم بیشتر به عنوان منبع انرژی برای
تحریک مولدهای نیروگاهی و ماشینهای خودکار، هواپیماها، جوشکاری
با قوس الکتریکی، قطارهای راه آهن، اتوبوسهای برقی، زیر دریاییها و غیره
استفاده می نمایند بدین ترتیب کاربرد مولدهای جریان مستقیم زیاد و متنوع است
و لذا مولدهای جریان مستقیم با توان ها و دورهای مختلف ساخته می شوند.

از مولدهای جریان مستقیم بیشتر به عنوان منبع انرژی برای تحریک مولدهای
نیروگاهی و ماشینهای خودکار، هواپیماها، جوشکاری با قوس الکتریکی،
قطارهای راه آهن، اتوبوسهای برقی، زیر دریاییها و غیره استفاده می نمایند
بدین ترتیب کاربرد مولدهای جریان مستقیم زیاد و متنوع است و لذا مولدهای
جریان مستقیم با توان ها و دورهای مختلف ساخته می شوند.
طبقه بندی مولدهای جریان مستقیم

ماشین های DC واقعی دارای دو دسته سیم پیچ هستند

1- سیم پیچ آرمیچر
2- سیم پیچ تحریک (قطب ها)
که با توجه به نحوه ارتباط الکتریکی سیم پیچ تحریک و
سیم پیچ آرمیچر به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند.
1- مولدهای تحریک مستقل
2- مولدهای خود تحریک
– در مولدهای تحریک مستقل بین سیم پیچ آرمیچر و سیم
پیچ تحریک هیچ ارتباط الکتریکی وجود ندارد
– در مولدهای خود تحریک بین این دو سیم پیچ ارتباط الکتریکی
وجود دارد و انرژی سیم پیچ تحریک از انرژی تولیدی خود مولد
تامین می شود نحوه این ارتباط الکتریکی مولدهای خود تحریک را به دو دسته تقسیم بندی می کند.
– مولدهای تحریک شنت یا موازی
– مولدهای تحریک سری
– مولدهای تحریک مختلط یا کمپوند

ماشین های DC واقعی دارای دو دسته سیم پیچ هستند

1- سیم پیچ آرمیچر
2- سیم پیچ تحریک (قطب ها)
که با توجه به نحوه ارتباط الکتریکی سیم پیچ تحریک و
سیم پیچ آرمیچر به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند.
1- مولدهای تحریک مستقل
2- مولدهای خود تحریک
– در مولدهای تحریک مستقل بین سیم پیچ آرمیچر و سیم
پیچ تحریک هیچ ارتباط الکتریکی وجود ندارد
– در مولدهای خود تحریک بین این دو سیم پیچ ارتباط الکتریکی
وجود دارد و انرژی سیم پیچ تحریک از انرژی تولیدی خود مولد
تامین می شود نحوه این ارتباط الکتریکی مولدهای خود تحریک را به دو دسته تقسیم بندی می کند.
– مولدهای تحریک شنت یا موازی
– مولدهای تحریک سری
– مولدهای تحریک مختلط یا کمپوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *Language